هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران- هیات رئیسه کنگره
هیات رئیسه کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۰ | 
اعضای هیات رئیسه هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

اعضای سازمان اصلی کنگره:
 • دکتر رضا زمانی؛ ریاست کنگره
 • دکتر بهروز دولتشاهی؛ دبیر علمی کنگره
 • دکتر حمید پورشریفی؛ دبیر کمیته راهبردی کنگره
 • دکتر مهرنوش اثباتی؛ معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک کنگره
 • آقای محسن پروازی (کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره)؛ دبیر اجرایی کنگره

اعضای کمیته راهبردی کنگره (به ترتیب حروف الفبا):
 • دکتر مهرنوش اثباتی؛ رئیس دبیرخانه الکترونیک کنگره‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و معاون دبیر علمی کنگره‌های ششم و هفتم
 • آقای محسن پروازی؛ دبیر اجرایی کنگره هفتم
 • دکتر حمید پورشریفی؛ دبیر علمی کنگره های سوم و ششم و دبیر کمیته راهبردی کنگره هفتم
 • دکتر خسرو حمزه؛ دبیر اجرایی کنگره های پنجم و ششم
 • دکتر شیوا دولت آبادی؛ رییس کنگره های چهارم، پنجم و ششم
 • دکتر بهروز دولتشاهی؛ دبیر علمی کنگره هفتم
 • دکتر رضا زمانی؛ رییس کنگره هفتم
 • دکتر حسین شکرکن؛ عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران
 • دکتر شهریار شهیدی؛ دبیر علمی کنگره پنجم
 • دکتر لادن فتی؛ دبیر علمی کنگره چهارم
 • دکتر حمید یعقوبی؛ عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران:
http://congress.iranpa.org/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب